Schoolkosten

Maximumfactuur

Bijdrageregeling andere diensten

 

1. Maximumfactuur

In onze school betaal je geen inschrijvingsgeld, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven (kleuterschool) of de eindtermen te behalen (lagere school).

De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen en blijven eigendom van de school. In geval van beschadiging of bij verlies kunnen wel kosten in rekening gebracht worden.

Toch kan de school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan je kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt wel een bijdrage te vragen (bv. theater- en museumbezoek, zwemlessen, ...). Deze zitten vervat in het zogenaamde 'scherpe maximumfactuur'. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2021 - 2022 bedraagt dit bedrag:

 • kleuterschool : 45 euro
 • lager onderwijs : 90 euro

De school voorziet 3 betaalmomenten.  Voor de kleuterschool 15 euro per trimester en voor de lagere school 30 euro per trimester.

Onze school organiseert ook jaarlijks voor het 5de- en 6de leerjaar bos- of zeeklassen. Voor dergelijke meerdaagse uitstappen, waaraan deelname niet verplicht is, mag de school een basisbedrag aanrekenen voor de volledige duur van de lagere school. Dit zogenaamde 'minder scherpe maximumfactuur' wordt ook jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt dit bedrag 445 euro.

 

2. Bijdrageregeling andere diensten

Onze school biedt nog andere diensten en producten aan waarvan je als ouder naar eigen keuze al dan niet gebruik kan van maken.

Bijdragen voor dit soort uitgaven vallen buiten het systeem van de maximumfactuur.

De betaling geschiedt via maandelijkse facturatie.

Bijdragelijst diensten en producten:

 • voor- en naschoolse opvang = 0,75 euro per begonnen halfuur
 • warm middagmaal (soep en hoofdgerecht) = kleuter 4,25 euro / lagere 5,25 euro / uitsluitend soep = 0,5 euro
 • fruit op school:
        kleuterschool: dagelijks fruit (uitgezonderd op woensdag)
                                   = 3x per jaar 8 euro
        lagere school: wekelijks fruit = éénmalig 10 euro
 • opvang van je kind tijdens de middagpauze (tussen12u15 en 13u) = 0,5 euro per dag (afspraak in alle Mechelse scholen)